SOSYAL FOBÝ YARDIMLAÞMA FORUMU  • Sosyal Fobi (Korku) ve İletişim Zorlukları mı yaapıyorsun ?

  • Utangaç mısın ? Utangaçlığın yüzünden eğitim (okul), iþ ve arkadaþ çevrende sorunlar mý yaþýyorsun ?

  • Baþkalarýnýn senin hakkýnda ne düþündüðünü sürekli düþünüyor musun ?

  • Ýnsanlarla iletiþim kurmaktan mümkün olduðunca kaçýyor musun ?

Eðer bu saydýklarýmýzdan evet dediðiniz varsa siz de bir çok insan gibi Sosyal Fobi ile baþbaþa kalmýþ olabilirsiniz.

Bu site ile amacým Sosyal Fobi sorunu yaþayan insanlarýn bir araya gelmesi, deneyim ve sorunlarýný paylaþmalarýný saðlamak, çözümler üretmek birbirimize yardýmcý olmak.

Kendi yalnýzlýðýnýzý büyütmeyin, birbirimize destek olalým. Yaþadýklarýmýzý, kattettiðimiz yollarý, kýrgýnlýklarýmýzý, korkularýmýzý, hayattan ne beklediðimizi ve Sosyal Fobi'nin üstesinden nasýl gelebileceðimizi tartýþalým.

Burasý herþeyi paylaþabileceðiniz bir ortam, siz de birþeyler yazarak bir adým atabilirsiniz. Ýþe yaradýðýný göreceksiniz.

 

SOSYAL FOBÝ FORUMUNA GÝRÝÞ ÝÇÝN TIKLAYIN >>>